Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 17 lutego br. ogłosił o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które miało mieć miejsce 28 lutego 2012 r.

Odwołane NWZA porządkiem swym obejmowało kwestię zmiany składu Rady Nadzorczej. Tymczasem, w związku z zamiarem rozpoczęcia przez Spółkę działalności inwestycyjnej w Arabii Saudyjskiej, zaistniała potrzeba uzyskania – wymaganej przez prawo saudyjskie – uchwały WZA INTROL S.A. w przedmiocie zgody na założenie spółki w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Z tego względu, celowe jest odwołanie zwołanego na dzień 28 lutego 2012 r. NWZA i zwołanie kolejnego NWZA obejmującego swym porządkiem obrad zarówno kwestię zmian w Radzie Nadzorczej jak i podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na założenie spółki w Królestwie Arabii Saudyjskiej.