Grupa INTROL – engineering w przemyśle

Kwestią priorytetową w obecnej strategii rozwoju jest intensywny rozwój wewnętrzny Grupy Kapitałowej, w tym wzmocnienie kompetencji spółek zależnych, regularny monitoring osiąganych przez nie wyników oraz działania mające na celu zwiększanie marż. W kwestii potencjalnych akwizycji z sektora energetycznego do kluczowych priorytetów należy osiąganie efektywności operacyjnej w wyznaczonym terminie, jak również ograniczanie zbędnego ryzyka.

Zaawansowane technologie

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej INTROL S.A. zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa skutecznie pozyskuje kontrakty w branżach, które w najbliższych latach czeka dalszy rozwój – m.in. polski sektor energetyczny, nadal wymagający dużych nakładów inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Unijne środki finansowe będą przeznaczane m.in. na modernizacje spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wód, jak to miało miejsce w ubiegłym okresie finansowania (lata 2007 – 2013).

Kogeneracja, automatyka przemysłowa i budynkowa

Perspektywiczny segment rynku dla Grupy INTROL stanowić będzie nadal tzw. kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. przez gminy, modernizujące lokalne systemy energetyczne i ciepłownicze; oczyszczalnie ścieków, inne zakłady przemysłowe etc. Popyt na tego typu urządzenia powinien utrzymywać się na wysokim poziomie, w związku ze stałą koniecznością dostosowania polskiego przemysłu do restrykcyjnych norm unijnych.

Grupa INTROL nie rezygnuje również z obecności w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej oraz sektorze budownictwa. Ten różnorodny zakres kompetencji to atut i siła Grupy INTROL.

Specjalizacja

Dywersyfikacja źródeł przychodu i delegowanie projektów z poszczególnych branż do specjalizujących się w nich spółkach jest skutecznym rozwiązaniem biznesowym. To również ważny elementem stabilności całej Grupy, stojącej na trzech mocnych filarach: usługowym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym.