Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Bodziony zwykłe na okaziciela serii B 33 623 0,13 33 623 0,13
Wiesław Kapral zwykłe na okaziciela serii B 440 177 1,68 440 177 1,68
WEKA Investments Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Wiesława Kaprala)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 10 558 020 40,39 10 558 020 40,39
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Józefa Bodzionego)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 9 569 105* 36,61* 9 569 105* 36,61*
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 1 434 000 5,49 1 434 000 5,49
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 9 602 728 36,74 9 602 728 36,74
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 10 998 197 42,07 10 998 197 42,07
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 1 434 000 5,49 1 434 000 5,49
Pozostali akcjonariusze 4 103 875 15,70 4 103 875 15,70
Razem 26 138 800 100% 26 138 800 100%

* w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.138.800
Ogólna liczba głosów w Spółce: 26.138.800