Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Bodziony zwykłe na okaziciela serii B
Wiesław Kapral zwykłe na okaziciela serii B 481 466 1,87 481 466 1,87
WEKA Investments Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Wiesława Kaprala)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 11 542 513 44,90 11 542 513 44,90
Svanser prosta spółka akcyjna
(podmiot zależny od Józefa Bodzionego)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 8 854 288 34,45 8 854 288 34,45
Józef Bodziony + Svanser prosta spółka akcyjna Łączna liczba akcji 8 854 288 34,45 8 854 288 34,45
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 12 023 979 46,78 12 023 979 46,78
Pozostali akcjonariusze** 4 825 751 18,77 4 825 751 18,77
Razem 25 704 018
100% 25 704 018
100%

Ogólna liczba akcji w Spółce: 25.704.018
Ogólna liczba głosów w Spółce: 25.704.018