Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Bodziony zwykłe na okaziciela serii B
Wiesław Kapral zwykłe na okaziciela serii B 481 466 1,87 481 466 1,87
WEKA Investments Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Wiesława Kaprala)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 11 078 265 43,10 11 078 265 43,10
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Józefa Bodzionego)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 8 852 828* 34,44* 8 852 828* 34,44*
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 719 768 2,80 719 768 2,80
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 8 852 828 34,44 8 852 828 34,44
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 11 559 731 44,97 11 559 731 44,97
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 719 768 2,80 719 768 2,80
Pozostali akcjonariusze** 4 571 691 17,79 4 571 691 17,79
Razem 25 704 018
100% 25 704 018
100%

* w tym 2,72% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 25.704.018
Ogólna liczba głosów w Spółce: 25.704.018