Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Bodziony zwykłe na okaziciela serii D 33 623 0,13 33 623 0,13
Wiesław Kapral zwykłe na okaziciela serii D 439 748 1,65 439 748 1,65
WEKA Investments Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Wiesława Kaprala)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D 10 088 020 37,87 10 088 020 37,87
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Józefa Bodzionego)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D 10 086 923* 37,87 10 086 923* 37,87*
AVIVA PTE AVIVA BZ WBK S.A. zwykłe na okaziciela serii D 1 528 000 5,73 1 528 000 5,73
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 10 120 546 37,99 10 120 546 37,99
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 10 527 768 39,52 10 527 768 39,52
AVIVA PTE AVIVA BZ WBK S.A. zwykłe na okaziciela serii D 1 528 000 5,73 1 528 000 5,73
Pozostali akcjonariusze 4 462 486 16,76 4 462 486 16,76
Razem 26 638 800 100% 26 638 800 100%

* w tym 3,57% z ww. głosów wykonywane przez BZ WBK S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.638.800
Ogólna liczba głosów w Spółce: 26.638.800