Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Bodziony zwykłe na okaziciela serii B 31 116 0,12 31 116 0,12
Wiesław Kapral zwykłe na okaziciela serii B 440 177 1,68 440 177 1,68
WEKA Investments Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Wiesława Kaprala)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 11 078 265 42,38 11 078 265 42,38
Svanser Sp. z o.o.
(podmiot zależny od Józefa Bodzionego)
zwykłe na okaziciela serii A, B, C 8 821 712* 33,75* 8 821 712* 33,75*
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 719 768 2,75 719 768 2,75
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 8 852 828 33,87 8 852 828 33,87
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o. Łączna liczba akcji 11 518 442 44,06 11 518 442 44,06
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER zwykłe na okaziciela serii B 719 768 2,75 719 768 2,75
Pozostali akcjonariusze** 5 047 762** 19,32 5 047 762** 19,32
Razem 26 138 800 100% 26 138 800 100%

* w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.

** w tym 434 782 akcji posiadanych przez INTROL S.A. w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w celu umorzenia

Ogólna liczba akcji w Spółce: 26.138.800
Ogólna liczba głosów w Spółce: 26.138.800