GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI

Poniżej zaprezentowano perspektywiczne rynki, na których Grupa INTROL pragnie umocnić swoją rynkową pozycję w najbliższych latach*

Branża Zakres działalności
Energetyka modernizacja bloków energetycznych; projektowanie, budowa i montaż układów kogeneracyjnych, instalacje w zakresie elektryki i automatyki
Ochrona środowiska, gospodarka wodna budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, produkcja urządzeń do oczyszczania ścieków, automatyzacja zapór wodnych
Przemysł budowa kompletnych instalacji dla przemysłu, automatyzacja linii produkcyjnych, instalacje utrzymania ruchu
Budownictwo wyposażanie budynków  w kompletne instalacje

 

* źródło: raport nt. działalności Grupy INTROL

PERSPEKTYWICZNE RYNKI – ENERGETYKA I KOGENERANCJA

Jak podaje raport nt. działalności Grupy INTROL, większość polskich elektrowni i pozostałych instalacji energetycznych jest przestarzała. Eksperci przestrzegają, iż nie obejdzie się bez dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. W przypadku ich braku Polsce grozić mogą przerwy w dostawach energii. Nie ma  zatem wątpliwości, iż sektor energetyczny czekają duże wydatki związane z rozwojem. Beneficjentem tego stanu rzeczy będzie m.in. Grupa INTROL.

Ministerstwo Skarbu Państwa wskazuje, iż do 2020 roku spółki energetyczne nadzorowane przez Skarb Państwa zainwestują w energetykę ponad 100 miliardów złotych. Najważniejsze projekty to m.in. nowe elektrownie (Jaworzno, Opole, Kozienice), które docelowo mają zapewnić dostawy prądu dla ok. 7 milionów obywateli. Wśród innych istotnych projektów Ministerstwo wylicza m.in. inwestycje w terminale naftowe i gazowe oraz magazyny gazu.

Grupa INTROL zamierza umocnić swoją pozycję w sektorze „mniejszej energetyki” (do rywalizacji w przetargach staną największe koncerny budowlane z Polski i zagranicy), podczas gdy istotna część rynku pozostanie do zagospodarowania przez firmy takie jak Grupa INTROL. W ww. rynkowym segmencie Grupa posiada duże doświadczenie realizacyjne.

Kolejnym z perspektywicznym elementów sektora energetycznego pozostaje kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Z każdym kolejnym kwartałem liczba takich projektów będzie się zwiększać – związane jest to m.in. z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2030 r.

Na łamach ww. rządowego dokumentu można przeczytać, iż do roku 2020 produkcja energii elektrycznej wytwarzanej w technologii kogeneracji wzrośnie w Polsce dwukrotnie w porównaniu do 2006 roku. Plan zakłada również zastąpienie do 2030 r. wszystkich ciepłowni zasilających systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.

PERSPEKTYWICZNE RYNKI – OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie ścieków to dwa najważniejsze segmenty związane z rynkiem ochrony środowiska, którymi zainteresowana jest Grupa INTROL. To bardzo obiecująca branża. W wielu polskich miastach i gminach instalacje do gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków są nadal zaniedbane, a unijne restrykcje zmuszają decydentów do zmiany tego stanu rzeczy. Grupa INTROL zakłada, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł.

W przypadku gospodarki ściekowej, najbardziej znacząca część środków unijnych zostanie przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji odprowadzającej. W przypadku ochrony powietrza perspektywiczne wydają się urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz nowe instalacje do spalania paliw oraz inwestycje mające na celu modernizacje kotłowni i ciepłowni.

PERSPEKTYWICZNE RYNKI – SEKTOR PRZEMYSŁOWY

Grupa najbardziej zainteresowana jest segmentem automatyzacji oraz pomiarów w przemyśle. Koniunktura w tym biznesowym segmencie jest związana z kondycją całego przemysłu. Można przypuszczać, iż w kolejnych miesiącach rozwojowi sektora przemysłowego w Polsce będą sprzyjać niskie stopy procentowe oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego w okolicach 3%.

PERSPEKTYWICZNE RYNKI – BUDOWNICTWO

Grupa specjalizuje się w realizacji zleceń z branży budowlanej, polegających na projektowaniu, dostawach i montażu różnorakich instalacji wykorzystywanych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. To m.in. instalacje przeciwpożarowe, alarmowe, monitorujące obiekty bądź kontrolę czasu pracy. Prócz tego Grupa oferuje rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych.