Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia.
Poprzez wybranie poniżej opcji “AKCEPTUJE” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 28 września 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła Prospekt INTROL SA, na podstawie którego oferuje na terytorium Rzeczpospolitej Polski w publicznej subskrypcji 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda, publiczną ofertą sprzedaży do 5.501.700 akcji serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym 11.003.400 akcji serii B i nie więcej aniżeli 4.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz nie więcej aniżeli 4.000.000 Praw do Akcji serii D.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o INTROL S.A. i emitowanych przez niego Akcjach serii D, Akcjach serii B oraz Prawach do Akcji serii D. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje oraz prawa do akcji zawartymi w Części “Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzona jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 04 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym Państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.