28.06.2023 r.

27 czerwca 2023 r. podpisano aneks do umowy o Multilinię pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

 • INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,
 • INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 • IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
 • Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

zwanymi dalej „Klientem”

a

Santander Bank Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty kredytów i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

– dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2025 r.

– dla kredytu obrotowego:

 • Transza 1 – 31 października 2024 r.,
 • Transza 2 – 31 maja 2025 r.,
 • Transza 3 – 31 lipca 2026 r.,
 • Transza 5 –  29 lutego 2028 r.,
 • Transza 6 – maksymalnie 60 miesięcy od uruchomienia poszczególnej transzy w ramach Transzy 6.

Transza 4 kredytu obrotowego została spłacona w lutym 2023 r.

– dla kredytu na akredytywy: 31 grudnia 2026 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 95 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.

W ramach Umowy Bank dopuszcza wystawianie gwarancji z maksymalnym terminem zapadalności do 63 miesięcy.

Zabezpieczenia Umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.

28.06.2022 r.

28 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy o Multilinię pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

 • INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,
 • INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 • IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
 • Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,
 • Smart In Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

zwanymi dalej „Klientem”

a

Santanter Bank Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

– dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2023 r.

– dla kredytu obrotowego:

 • Transza 1 – 31 października 2024 r.,
 • Transza 2 – 31 maja 2025 r.,
 • Transza 3 – 31 lipca 2026 r.,
 • Transza 4 –  30 września 2026 r.,
 • Transza 5 –  maksymalnie 60 miesięcy od uruchomienia poszczególnej transzy w ramach Transzy 5.

– dla kredytu na akredytywy: 31 grudnia 2024 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 90 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.

28.06.2022 r.

28 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy pomiędzy Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KUKE S.A.”) a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach („Wnioskodawca”).

Na podstawie zapisów ww. aneksu, KUKE S.A. będzie wydawać gwarancje na wniosek Wnioskodawcy następującym spółkom Grupy INTROL:

 • INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 • Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 • INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Na podstawie zapisów ww. aneksu:

 • wysokość limitu odnawialnego została ustalona na kwotę 35 000 000 zł (limit odnawialny ustalony na podstawie poprzedniego aneksu wynosił 20 000 000 zł);
 • maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty 9 000 000 zł (maksymalna suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji, ustalona na podstawie  poprzedniego aneksu wynosiła 5 000 000 zł ).

Łączna odpowiedzialność Wnioskodawcy z tytułu zabezpieczenia wynosi 42 000 000 zł (Łączna odpowiedzialność Wnioskodawcy ustalona na podstawie poprzedniego aneksu wynosiła 24 000 000 zł).

27.06.2022 r. (z późn. zm., ostatni aneks z dnia 26 czerwca 2023 r.)

IB Systems Sp. z o.o. – zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje z Santander Bank Polska S.A.

27 czerwca 2022 r. podpisano aneks do umowy pomiędzy IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Klient” – spółka zależna Grupy INTROL z 50,49% udziałem), a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).

Na podstawie zapisów ww. aneksu, Bank udzielił Klientowi limitu na gwarancje w wysokości 7 500 000 zł. Okres dostępności gwarancji: do 30 czerwca 2024 r.

Na podstawie zapisów ww. aneksu ustalono następujące parametry gwarancji:

 • rodzaje gwarancji: należytego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki, regwarancje i inne (po wcześniejszej akceptacji Banku),
 • waluty: PLN, EUR,
 • maksymalny okres obowiązywania: do 63 miesięcy,
 • maksymalny termin wygaśnięcia: najpóźniej do 63 miesięcy licząc od dnia upływu okresu dostępności.

19.02.2021 r.

Zarząd Introl S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000100575NIP 634-00-30-925 (dalej INTROL S.A.), stosownie do przepisu art. 90i  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż dniu 19 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A. wyraziła zgodę na zawarcie pomiędzy INTROL S.A a spółkami zależnymi Emitenta umów ramowych w sprawie zasad zawierania przez INTROL S.A. umów pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń zobowiązań dla spółek powiązanych (dalej: Umowa ramowa). Spółkami powiązanymi, o których mowa w uchwale są:

• Introl-Energomontaż Sp. z o. o., ul. 16 Lipca 12, 41-506 Chorzów, NIP: 6272394418, REGON: 276882374, KRS: 0000112159 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• IB Systems Sp. z o. o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, NIP: 6342771293, REGON: 241805659, KRS: 0000371994 (spółka z 50,49%  udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i z 50,49%   udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• I4Tech Sp. z o. o., ul. 16 Lipca 14, 41-506 Chorzów, NIP: 6221005708, REGON: 250472136, KRS: 0000099696 (spółka z 70% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 70% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• PWP Inżynieria Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, NIP: 6342882816, REGON: 366156218, KRS: 0000654481 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Introl Automatyka Sp. z o. o. Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS: 0000688404, REGON:             003514840, NIP: 634-24-49-485, (spółka, w której INTROL SA pozostaje jedynym komandytariuszem zaś w stosunku do komplementariusza spółki – posiada  100% udział w  kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników)

• INTROL Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS 0000654112, REGON: 366135535, NIP 634-28-82-420 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 47-223 Kędzierzyn Koźle, KRS 0000108256; REGON 532303131,  NIP 749-19-16-283 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• INTROL PRO ZAP Sp. z o.o., ul. Grabowska 47A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, KRS 0000191807, REGON 251017090, NIP 622-23-88-462 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• RAControls Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS 0000272745, REGON 240544292, NIP 634-26-21-889 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Limatherm S.A., ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa, KRS 0000268010, REGON 490567000, NIP 737-00-03-520 (spółka, w której 100% akcji posiada INTROL SA w kapitale zakładowym  i  100% udziału głosów na walnym zgromadzeniu)

• Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa, KRS:0000201394, REGON 492926443, NIP 737-19-66-189 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Limatherm Components Sp. z o.o. ul. Żelazna 5, 41-506 Chorzów, KRS: 0000287965, REGON 240666167, NIP 634-26-41-389 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Smart In Sp. z o. o. Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS: 0000637902, REGON 365434299, NIP 954-27-68-877 (spółka, w której INTROL SA pozostaje jedynym komandytariuszem zaś w stosunku do komplementariusza spółki – posiada  100% udział w  kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS: 0000651090, REGON 366026770, NIP 634-28-79-837 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników),

• PWP Katowice Sp. z o.o. ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice, KRS: 0000168410, REGON 278081566, NIP: 954-24-45-163 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników).

(dalej: Spółka).

Zgodnie z Umową ramową, Zarząd INTROL S.A. każdorazowo podejmując decyzję o udzieleniu konkretnej pożyczki czy dokonaniu zabezpieczenia zobowiązań Spółki ocenia sytuację Spółki, własną sytuację finansową, sytuację makroekonomiczną i podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki lub zabezpieczenia, biorąc pod uwagę sytuację w dniu podejmowania decyzji.

Wysokość oprocentowania pożyczki oraz wysokość opłat za udzielenie zabezpieczenia są uzależnione od sytuacji finansowej Spółki. INTROL S.A. ustalił trzy kategorie spółek Grupy Kapitałowej INTROL, w zależności od ich sytuacji finansowej. Podstawą ustalenia sytuacji Spółki będzie wskaźnik finansowy zadłużenia netto (zdefiniowany w umowie) w relacji do EBITDA. Ustalenie sytuacji Spółki dla potrzeb ustalenia oprocentowania/opłat za zabezpieczenie będzie następować raz na kwartał. Pożyczki udzielone Spółkom o lepszej kondycji finansowej, dla których ryzyko niewypłacalności jest niższe, będą oprocentowane wg niższej stawki procentowej, w przypadku Spółek o gorszej kondycji finansowej – oprocentowanie naliczanie będzie wg wyższej stawki procentowej. Na takich samych zasadach będzie ustalana wysokość wynagrodzenia dla INTROL S.A. za udzielenie zabezpieczenia.

Wysokość oprocentowania będzie zmienna. Wysokość oprocentowania będzie zależna od kosztu pozyskania przez INTROL S.A. kapitału oraz marży INTROL S.A.

Wysokość maksymalnego oprocentowania pożyczek ograniczona  będzie  do wysokości wynikającej z art. 359 § 2(1) K.c.

Nowe zasady dotyczące umów pożyczek, udzielania poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń zobowiązań dla Spółek będą mieć moc wiążącą od 1 stycznia 2021 r.

Umowa ramowa nie modyfikuje postanowień Wielostronnego porozumienia rozliczeniowego dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych przydzielanych przez INTROL S.A. z limitu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej: KUKE S.A.). Jednakże, w związku z wprowadzeniem na mocy Umowy ramowej nowych zasad dotyczących opłat za zabezpieczenia w Grupie kapitałowej INTROL, Rada Nadzorcza INTROL S.A. dnia 19 lutego 2021 r. w uchwale nr 2 wyraziła zgodę na zawarcie pomiędzy INTROL S.A. aneksu ze spółkami Grupy Kapitałowej INTROL, które są stronami umowy z KUKE S.A. (tj. Introl – Energomontaż Sp. z o. o.,  IB Systems Sp. z o. o., I4Tech Sp. z o. o., PWP Inżynieria Sp. z o. o., Introl Automatyka Sp. z o. o. Sp. k., INTROL Sp. z o.o.,  Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o.) do wielostronnego porozumienia rozliczeniowego regulującego kwestie rozliczeń Stron porozumienia z tytułu udzielania gwarancji ubezpieczeniowych przez KUKE S.A., z limitu INTROL S.A. na podstawie Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Nr RW/GW/810/2019 z dnia 30 października 2019 r. z późniejszymi zmianami. Przedmiotem aneksu będzie wprowadzenie do porozumienia zasad odpłatności za udzielenie poręczeń analogicznych jak określone w Umowie ramowej (dalej: Aneks).

Umowy ramowe,  będą zawierane z poszczególnymi spółkami sukcesywnie w najbliższych dniach..

Mając na uwadze powyższe, Umowa ramowa i Aneks zostaną zawarte na warunkach rynkowych, a ich podpisanie jest uzasadnione interesem INTROL S.A. i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Wysokość oprocentowania będzie zmienna. Wysokość oprocentowania będzie zależna od kosztu pozyskania przez INTROL SA kapitału oraz marży INTROL SA.

15.10.2020 r.

Zarząd Introl S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000100575, NIP 634-00-30-925 (dalej INTROL SA), stosownie do przepisu art. 90 i  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż dniu 22 września 2020r. Rada Nadzorcza INTROL SA wyraziła zgodę na zawarcie Wielostronnego Porozumienia Rozliczeniowego (dalej Porozumienie) pomiędzy INTROL SA a spółkami powiązanymi INTROL SA:

• Introl – Energomontaż Sp. z o. o., ul. 16 Lipca 12, 41-506 Chorzów, NIP: 6272394418, REGON: 276882374, KRS: 0000112159 zwaną dalej Uczestnikiem 2 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• IB Systems Sp. z o. o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań, NIP: 6342771293, REGON: 241805659, KRS: 0000371994 zwaną dalej Uczestnikiem 3 (spółka z 50,49%  udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i z 50,49%   udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• I4Tech Sp. z o. o., ul. 16 Lipca 14, 41-506 Chorzów, NIP: 6221005708, REGON: 250472136, KRS: 0000099696 zwaną dalej Uczestnikiem  4 (spółka z 70% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 70% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• PWP Inżynieria Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, NIP: 6342882816, REGON: 366156218, KRS: 0000654481 zwaną dalej Uczestnikiem 5 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Introl Automatyka Sp. z o. o. Sp. k., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, NIP: 6342449485, REGON: 6342449485, KRS: 0000688404. zwaną dalej Uczestnikiem 6 (spółka, w której INTROL SA pozostaje jedynym komandytariuszem zaś w stosunku do komplementariusza spółki – posiada  100% udział w  kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników)

• INTROL Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 112, 40-519 Katowice, KRS 0000654112, REGON: 366135535, NIP 634-28-82-420 zwaną dalej Uczestnikiem 7 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników)

• Biuro Inżynierskie ATECHEM Sp. z o.o., ul. Mostowa 2, 47-223 Kędzierzyn Koźle, KRS 0000108256; REGON 532303131,  NIP 749-19-16-283 zwaną dalej Uczestnikiem 8 (spółka ze 100% udziałem INTROL SA w kapitale zakładowym i 100% udziałem głosach na zgromadzeniu wspólników).

INTROL SA przewiduje, iż Porozumienie zostanie podpisane  w najbliższych dniach przez wyżej wskazane spółki, INTROL SA podpisał porozumienie w dniu 6.10.2020r.

Porozumienie zostanie zawarte w celu uregulowania kwestii wspólnego korzystania z limitu gwarancji ubezpieczeniowych przyznanego INTROL SA (z możliwością udostępnienia w/w spółkom) przez  Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000094881, NIP 526-030-79-91, kapitał zakładowy 110 702 900 zł, kapitał wpłacony 110 702 900 zł (dalej: KUKE S.A.) na podstawie Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr RW/GW/810/2019 z dnia 30 października 2019 r. w brzmieniu nadanym Aneksem nr 41 z dnia 5.10.2020r. (dalej: Aneks).

Na mocy Aneksu KUKE S.A. podwyższyło przyznany INTROL SA limit na gwarancje ubezpieczeniowe do wysokości 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), do wykorzystania w formie gwarancji zapłaty wadium,  gwarancji należytego wykonania kontraktu, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancji należytego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem przyznanym limitem dysponować będzie INTROL SA, który na wniosek spółki – strony Porozumienia może udostępnić spółce limit na konkretną gwarancję ubezpieczeniową.

Spółki ponosić będą opłaty na rzecz KUKE SA za wystawienie gwarancji  a ponadto na rzecz INTROL SA opłatę za przydzielony danej spółce  limit.

Wysokość opłat za przyznanie limitu jest obliczana stosownie do okresu utrzymywania gwarancji, kwoty gwarancji oraz kwartalnej stawki procentowej, która została skalkulowana z uwzględnieniem zróżnicowana sytuacji finansowej spółek. Spółki o lepszej kondycji finansowej, dla których ryzyko niewypłacalności jest niższe, są obciążane opłatą naliczoną wg niższej stawki procentowej. Spółki o  gorszej kondycji ponoszą opłaty w wyższej stawce procentowej.

Wysokość stawek procentowych ustalono bazując na analizie porównawczej opracowanej przez INTROL SA w oparciu o dane uzyskane z instytucji kredytowych.

Uzasadnieniem korzystania ze wspólnego limitu jest konieczność zaspokojenia zapotrzebowania spółek Grupy Kapitałowej INTROL na gwarancje ubezpieczeniowe. Gwarancje ubezpieczeniowe obok środków obrotowych oraz gwarancji bankowych są niezbędnym instrumentem finansowym dla realizacji kontraktów. Brak dostępu do tego typu instrumentów mógłby blokować możliwość realizowania przez spółki kontraktów a w efekcie ograniczać możliwość generowania sprzedaży i zysków. W konsekwencji, INTROL SA jako podmiot, któremu przedmiotowe zyski przypadają w części proporcjonalnej do udziału w kapitale zakładowym danej spółki, jest zatem żywotnie zainteresowany zapewnieniem dostępu do gwarancji ubezpieczeniowych spółkom zależnym. Z tytułu ponoszenia ryzyka związanego z odpowiedzialnością za ewentualne roszczenia regresowe KUKE SA, INROL SA nalicza i pobiera opłaty w wysokości rynkowej.

W związku z powyższym Porozumienie zostało zawarte na warunkach rynkowych i jest uzasadnione interesem INTROL SA i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

W dniu 20.10.2020 r. do INTROL S.A. wpłynęło porozumienie podpisane przez wszystkie strony.

W dniu 29 czerwca 2021 r. podpisano aneks do umowy o Multilinię pomiędzy następującymi spółkami Grupy INTROL:

 • INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Automatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,
 • INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • Limatherm Components Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
 • RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Biurem Inżynierskim ATECHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
 • PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
 • IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
 • Smart In Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach,
 • Smart In Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • INTROL Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

zwanymi dalej „Kredytobiorcą”

a

Santanter Bank Polska  S.A. z siedzibą w Warszawie („Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

– dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2022 r.

– dla kredytu obrotowego:

 • Transza 1 – 31 października 2024 r.,
 • Transza 2 – 31 maja 2025 r.,
 • Transza 3 – 31 lipca 2026 r.,
 • Transza 4- maksymalnie 60 miesięcy od uruchomienia poszczególnej transzy w ramach Transzy 4.

– dla kredytu na akredytywy: 1 kwietnia 2023 r.,

– dla kredytu rewolwingowego: 30 czerwca 2024 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 65 000 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.