Walne zgromadzenia

2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., 10 czerwca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., 8 lutego 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., 30 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., 1 czerwca 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A., 5 maja 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 7 października 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 30 czerwca 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 10 marca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 18 czerwca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 9 kwietnia 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 7 stycznia 2019 r.

2018-08-31 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 7 stycznia 2019 r.,


2018-08-31 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 31 sierpnia 2018 r., kontynuowane w dniu 7 września 2018 r.

2018-06-28 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 28 czerwca 2018 r.2016-12-19 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 19 grudnia 2016 r.


 

 

2016-06-02 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2 czerwca 2016 r.


2015-10-05 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 5 października 2015 r.


2015-06-10 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 10 czerwca 2015 r.


2014-06-23 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 23 czerwca 2014 r.


2013-08-29 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 29 sierpnia 2013 r.


2013-06-27 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 27 czerwca 2013 r.


2011-06-28 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 28 czerwca 2011 r.
2010-06-14 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. 14.06.10 r.2008-06-25 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie


2007-12-31 – Sprawozdanie Zarządu Introl SA za 2007 r
2007-11-30 – Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.

Postanowienia Ogólne
§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki tj. w Katowicach lub w
Warszawie.
2. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umoŜliwiającym jak
najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia
Zarząd.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia
§ 3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie
kaŜdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli Zarząd
nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ustępie 3 powyŜej, jak równieŜ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeŜeli jego zwołanie uzna za zasadne a
Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
odpowiedniego Ŝądania przez Radę Nadzorczą.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje równieŜ
akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, którzy
bezskutecznie Ŝądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upowaŜnieni do zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy.
§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek
handlowych.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Informację o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieszcza się na
stronie internetowej Spółki.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia
§ 5

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
b) podziału zysku albo pokrycia straty,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) zmiany statutu Spółki,
e) podwyŜszenia albo obniŜenia kapitału zakładowego,
f) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki,
g) rozwiązania i likwidacji Spółki,
h) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
i) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upowaŜnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt
8 Kodeksu spółek handlowych,
j) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
k) zbycia i wydzierŜawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
l) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich
przeznaczenia,
m) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
n) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zaleŜną umowy przewidującej zarządzanie spółką
zaleŜną lub przekazywanie zysku przez spółkę zaleŜną,
o) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
p) powołania i odwołania likwidatorów,
q) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
r) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
s) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
t) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
u) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne
sprawy określone w przepisach prawa i Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego
§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na
Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaŜe osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie
będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i
tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego
najwyŜszy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym
Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem
Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są
akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu,
członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
4. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością
głosów wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności
zgłoszeń.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
§ 7

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego
zdolność do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem komisji
skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia
przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia moŜe
odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.
3. W przypadku powołania Komisji, komisja liczy nie mniej niŜ trzech i nie więcej niŜ
pięciu członków wybieranych spośród akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą
większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego
Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory
pomiędzy akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie
Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.
5. Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą
większością głosów oddanych.
6. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba Ŝe cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego
Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie moŜe przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić
kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŜe
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie
nie moŜe podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania
sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. JeŜeli Zgromadzenie
podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone
w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
9. Przewodniczący nie moŜe samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad,
zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw
merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
10. Przewodniczący przedstawia poszczególne sprawy zamieszczone w porządku obrad, po
czym – o ile są osoby zgłaszające się do dyskusji – sporządza ich listę, a po jej
zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
11. KaŜdy akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań
i Ŝądania złoŜenia wyjaśnień od organów Spółki w przedmiocie kaŜdego punktu
objętego porządkiem obrad.
12. Zarząd i Rada Nadzorcza moŜe polecić udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza
pracownikowi Spółki, biegłemu rewidentowi i innej osobie posiadającej wiadomości
specjalne i szczegółowe.
13. Udzielanie przez Zarząd, Radę Nadzorczą i wyznaczone przez nich osoby odpowiedzi
na pytania akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iŜ Spółka
jest spółką publiczną, która obowiązki informacyjne wykonuje w sposób wynikający z
przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu
informacji nie moŜe być dokonywanie w inny sposób niŜ wynikający z tych przepisów.
14. Przewodniczący moŜe udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady
Nadzorczej i zaproszonym osobom.
15. Przewodniczący moŜe zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie
z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku
przedstawicieli – reprezentowanego przez tę osobę akcjonariusza, a takŜe zgłaszania
pytań na piśmie.
16. Głos moŜna zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie
aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
17. Przewodniczący moŜe wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednej osobie na
wystąpienie oraz replikę.
18. Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu akcjonariuszowi lub jego
pełnomocnikowi, w przypadku jeŜeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad
lub czas trwania wystąpienia przekracza 10 minut, a w przypadku, gdy na podstawie ust.
ust. 17 ustalono krótszy czas wystąpień, po upływie tego czasu.
19. W sprawach formalnych Przewodniczący moŜe udzielić głosu poza kolejnością. Za
sprawy formalne uwaŜa się w szczególności wnioski dotyczące:
• zarządzenia przerwy porządkowej w obradach
• ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji
• skrócenia czasu wystąpień
• kolejności uchwalania wniosków.
20. Przewodniczący decyduje o zamknięciu dyskusji.
21. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza
głosowanie, chyba Ŝe niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania
opinii ekspertów.
22. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą
przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie
mogą waŜnie podejmować uchwał.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, Ŝe przepisy prawa lub statutu przewidują
surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie przewidują
surowszych warunków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki bądź
zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 k.s.h.
wymaga większości 2/3 głosów.

§ 9

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów,
bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak równieŜ w sprawach osobowych.
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze
w jawnym głosowaniu imiennym.

Udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu
§ 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem
niewaŜności i złoŜone przez pełnomocnika w chwili rejestracji na Walnym
Zgromadzeniu.
2. Do pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania osoby prawnej lub spółki
prawa handlowego nie będącej osobą prawną winien być załączony aktualny,
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub poświadczona za zgodność z
oryginałem przez pełnomocnika kserokopia odpisu. W razie podpisania
pełnomocnictwa przez osoby nie figurujące w odpisie z KRS winno być wykazane
załączonymi dokumentami (lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z
oryginałem) umocowanie tychŜe osób do podpisania pełnomocnictwa.
3. Pełnomocnictwa sporządzone w językach obcych winny być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski.
4. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami
akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
5. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
rozpoczyna się na godzinę przed wskazaną w ogłoszeniu godziną rozpoczęcia
Walnego Zgromadzenia.
6. Lista obecności zawiera wskazanie osób przybyłych na walne zgromadzenie;
wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im
głosów. Na liście obecności wskazuje się fakt reprezentowania akcjonariusza przez
pełnomocnika lub reprezentanta oraz imiona i nazwiska przedstawicieli.
7. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłoŜona
podczas obrad tego Zgromadzenia.
8. KaŜde uzupełnienie czy sprostowanie listy obecności powinno być dokładnie
oznaczone.
9. Dotyczy to w szczególności sytuacji po opuszczeniu obrad przez akcjonariusza, czy
grupę akcjonariuszy.
10. Przy wpisywaniu się na listę obecności akcjonariusze i ich reprezentanci są
informowani o ewentualnym rejestrowaniu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
w formie zapisu obrazu i dźwięku oraz o fakcie transmitowania przebiegu obrad w
formie transmisji internetowej a nadto o fakcie, iŜ zapis video z tychŜe obrad będzie
udostępniony na stałe na stronie internetowej Spółki.

Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób
§ 11

1. Wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu
bez potrzeby otrzymania zaproszeń, przy czym zobligowani są do uczestniczenia w
obradach przynajmniej w składzie umoŜliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o
terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne
osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci ( w tym tłumacze), jeŜeli ich udział
będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia
opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad lub będzie uzasadniony
względami techniczno-organizacyjnymi.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w
Zgromadzeniu, którego porządkiem obrad objęte jest podjęcie uchwały o udzieleniu
im absolutorium.

Uchwały
§ 12

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd. Projekty uchwał
winny być dostępne na stronie internetowej Spółki ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Akcjonariusze mają prawo składać własne projekty uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad.
3. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków,
Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego moŜe powołać komisję wnioskową.
Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów
uchwał mających podlegać głosowaniu.
4. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
5. Projekt uchwały lub wniosek co do zmiany treści projektu mogą być cofnięte przez
osoby, które je zgłosiły.

Głosowanie
§ 13

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza,
Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną.
2. Głosowanie zarządza przewodniczący wskazując, czy następuje ono w trybie jawnym
czy tajnym.
3. Przewodniczący zarządza oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji,
jeŜeli wymóg taki wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Statutu.
4. JeŜeli uczestnik Zgromadzenia posiada róŜne rodzaje akcji, głosuje oddzielnie w
kaŜdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile przypada na dany rodzaj akcji.
5. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uwaŜa się:
• akcje uprzywilejowane co do głosu na jedną akcję,
• akcje zwykłe (na okaziciela i akcje imienne).
6. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem
elektronicznych systemów liczenia głosów.
7. Protokoły zawierające wyniki kaŜdego głosowania podpisują wszyscy członkowie
komisji skrutacyjnej, jeŜeli została powołana oraz Przewodniczący.

Przerwa w obradach Zgromadzenia
§ 14

1. Walne Zgromadzenie moŜe zarządzać przerwy w obradach większością dwóch
trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłuŜej niŜ trzydzieści dni.
2. W uchwale wskazuje się datę, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia po przerwie.
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przerwaniu obrad
Walnego Zgromadzenia dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne
zachowanie toŜsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
4. Po podjęciu obrad w nowym terminie sporządza się kolejną listę obecności.
5. W Zgromadzeniu moŜe po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników
Zgromadzenia niŜ w uprzednim terminie.
6. Nie jest wymagany powtórny wybór Przewodniczącego, jeŜeli wybrany uprzednio
Przewodniczący jest obecny i wyraŜa zgodę na przewodniczenie Walnemu
Zgromadzeniu.
7. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu otwartym po przerwie przysługuje
akcjonariuszom którzy spełniają warunki wskazane w art. 406 Kodeksu spółek
handlowych, z zastrzeŜeniem, iŜ terminy wynikające z tegoŜ przepisu liczy się w
stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu
ponownego rozpoczęcia obrad.
8. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad w stosunku do porządku obrad, z
jakim zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
9. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego
ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia.
10. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu
podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, Ŝe Zgromadzenie
zostało przerwane.
11. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia uchwały podjęte w tej części obrad są
protokołowane w kolejnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w kolejnych
protokołach.
12. Do kaŜdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników
Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

Protokoły Zgromadzenia
§ 15

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia gromadzenia sporządzany jest protokół w formie
aktu notarialnego zawierający stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, powzięte uchwały, liczbę głosów
oddanych za kaŜdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
2. Przewodniczący moŜe zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części
obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza.
Sekretarzem moŜe być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
3. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu
sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw
porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji.
4. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka moŜe
Ŝądać kosztów jego sporządzenia.
5. Przebieg obrad – w całości albo części – moŜe być, na wniosek Zarządu, dodatkowo
rejestrowany i transmitowany w internecie.
6. Na podstawie decyzji Zarządu zapis transmisji internetowej będzie dostępny na
stronie internetowej Spółki.

Postanowienia końcowe
§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie
właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.