Józef Bodziony
Prezes Zarządu / Dyrektor ds. Strategii i Inwestycji. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier).
Ukończył w 1978 r. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był jednym ze wspólników – założycieli Przedsiębiorstwa Automatyzacji i Pomiarów INTROL Spółka cywilna w Katowicach.
Od 2002 roku, po przekształceniu tej spółki w spółkę z o.o. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie od 2005 r do 2007 r.– Dyrektora ds. Rozwoju spółki. Jest wspólnikiem Polon Bodziony, Kapral spółka jawna.
Dariusz Bigaj
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy. Posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier).
Ukończył studia na Wydziale Górniczo – Geologicznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ponadto ukończył studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (M. Sc. In Business), w 2007 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).Od 2007 roku pracuje w Spółce jako Dyrektor Finansowy.
Józefa Marchel
Prokurent / Główna Księgowa. Posiada wykształcenie średnie (technik ekonomista).
Ukończyła kurs dla kandydatów na głównych księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Katowice.Od roku 1998 pracuje w INTROL S.A. w dziale księgowości (1998 -1999), zastępca głównego księgowego (1999-2003), p.o. głównej księgowej (2003-2004), a od 2004 roku jako Prokurent i Główna Księgowa.