Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) INTROL S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze i obrót tymi urządzeniami, transporcie źródeł promieniotwórczych i odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko. W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.