W ramach niniejszej umowy Spółka odpowiada za utrzymanie i rozwój systemów, służących do przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz działań sprawozdawczych w unijnym POKL.* Dodatkowo w ramach powyższej umowy JCommerce zajmuje się budową aplikacji służącej do porównywania plików .xml

* Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – program operacyjny służący realizacji Narodowej Strategi Spójności 2007-2013, opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej; do jego osiągnięcia przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej.

(za: wikipedia; www.efs.gov.pl)

35b468b2ef130630a349cf6479d86d01