Opis inwestycji
Prace obejmowały zaprojektowanie, a następnie etapową modernizacją SUW Powroźnik w zakresie uzdatniania wody. Celem inwestycji było wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania wody poprzez zastosowanie budowę nowych węzłów technologicznych oraz budowę nowych układów polepszających jakość wody podawanej do mieszkańców oraz wykonanie pełnej automatyzacji procesu uzdatniania wody.

Zakres prac:
• prace projektowe
• roboty budowlane
• budowa nowej instalacji roztwarzania magazynowania i dozowania koagulanta – siarczanu glinu
• budowa instalacji przygotowania i dozowania węgla pylistego
• budowa instalacji magazynowania i dozowania koagulanta zhydrolizowanego
• modernizacja komór szybkiego mieszania wraz z rurociągami wody surowej
• wykonanie instalacji elektrycznych
• wykonanie instalacji AKPiA wraz z systemem wizualizacji i sterowania
• rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.

Typ projektu Ochrona środowiska
Termin realizacji 2017-2020
Klient/Inwestor Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Zdroju