W dniu 28 sierpnia 2015 r. został uzgodniony i sporządzony „Plan Połączenia” spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy: 10.000 PLN (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.
Mając powyższe na uwadze, niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej na podstawie art. 500 § 21 KSH bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości w/w Plan Połączenia.

Plan połączenia

W imieniu Spółki Przejmującej:
Józef Bodziony – Prezes Zarządu
Stanisław Jurczyński – Wiceprezes Zarządu
Piotr Jeziorowski – Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Bartold – Członek Zarządu