Opis inwestycji:

Inwestycja dotyczyła budowy źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, z zastosowaniem trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H o łącznej mocy 6,0 MWe.

Zakres prac:

 • wykonanie projektu bazowego,
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym m.in. projektu budynku kotłowni gazowo-olejowej, projektu przebudowy elektrociepłowni, projektu zabezpieczenia akustycznego, projektów technologicznych, projektów instalacji elektrycznych wyprowadzenia mocy z agregatów i AKPiA,
 • wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym m.in. przebudowy budynku ciepłowni wraz z budową budynku kotłowni gazowo-olejowej oraz zagospodarowaniem terenu,
 • dostawa i montaż trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H, zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym typu E (GZ-50), o mocy łącznej 6,0 MWe (6,0 MWt),
 • dostawa i montaż kotła gazowo-olejowego o mocy cieplnej 8,0 MWt,
 • dostawa i montaż urządzeń technologicznych, w tym m.in. instalacji wentylacyjnej, instalacji odbioru ciepła z agregatów i z kotła, instalacji olejowej, instalacji glikolowej,
 • wpięcie nowego układu kogeneracyjnego i kotła do istniejącej elektrociepłowni,
 • dostawa i montaż elementów instalacji spalinowej, w tym m.in. montaż kominów wraz z instalacją neutralizacji ścieków kwaśnych
 • dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów potrzeb własnych 1250 kVA, 15/0,4 kV oraz transformatorów wyprowadzenia mocy 2500 kVA, 15/0,4 kV wraz z wykonaniem wyprowadzenia mocy z generatorów,
 • dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni SN 15kV i rozdzielnic 0,4 kV,
 • wykonanie instalacji elektrycznych, w tym m.in. instalacji siłowej potrzeb własnych oraz instalacji niskoprądowych: SAP, LAN, CCTV,
 • dostawa i montaż elementów AKPiA,
 • wykonanie oprogramowania do monitorowania, wizualizacji obiektu oraz sterowania ruchem elektrociepłowni,
 • wykonanie projektów powykonawczych,
 • wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji obsługi,
 • uruchomienie i przekazanie elektrociepłowni do eksploatacji (pozwolenie na użytkowanie).
Typ projektu Kogeneracja
Termin realizacji 2014-2015
Klient/Inwestor PEC „Legionowo” Sp. z o.o.