Opis inwestycji Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzeń gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalania, poprzez ciągłą kontrolę i nadzór wybranych pomieszczeń w EC Żerań. Bezpieczeństwo wybranych obiektów zostało zwiększone za pomocą zdalnego monitoringu wizyjnego. Zakres prac: • inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z analizą techniczną dla właściwego umiejscowienia kamer, • wykonanie projektów wykonawczych we [...] Więcej →
Opis inwestycji Spółka Grupy Introl zrealizowała zabudowę systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła. Jednocześnie wykonano rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Gemos, umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemem detekcji w Elektrociepłowni Żerań. Celem realizacji było zminimalizowanie ryzyka przerwania ciągłości produkcji w przypadku powstania pożaru w [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, budowie  nowego układu kogeneracji o mocy 4 MWe wraz z kompletną ścieżką gazową i układem odprowadzenia spalin, układem wyprowadzenia mocy z generatora oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi i AKPiA Zakres prac: • projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę • projekty wykonawcze [...] Więcej →
Zakres prac: W branży budowlanej : wykonanie fundamentów pod zabudowę filtrów odpylających dla sześciu kotłów: wykonanie fundamentów pod zabudowę wentylatorów spalin dla powyższych kotłów. wykonanie fundamentów dla konstrukcji wsporczych kanałów spalin. W branży technologicznej: montaż konstrukcji wsporczych pod nowe układy odpylania kotłów. wykonanie kanałów spalin od wylotu z kotłów poprzez urządzenia odpylające, do zbiorczego kanału [...] Więcej →
Opis inwestycji: Inwestycja dotyczyła budowy źródła kogeneracyjnego w postaci 3 silników gazowych oraz kotłowni gazowej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Legionowie”, z zastosowaniem trzech agregatów kogeneracyjnych firmy Caterpillar model G3516H o łącznej mocy 6,0 MWe. Zakres prac: wykonanie projektu bazowego, wykonanie dokumentacji wykonawczej, w tym m.in. projektu budynku kotłowni gazowo-olejowej, projektu przebudowy elektrociepłowni, projektu zabezpieczenia [...] Więcej →
Opis inwestycji: Przedsięwzięcie objęło projekt, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zatwierdzeń, budowę, uruchomienie i dwuletni serwis bloku kogeneracyjnego składającego się z czterech silników marki Rools-Royce, o mocy 7,4 MWel każdy. Blok wyposażony jest w katalityczną instalację redukcji tlenków azotu. Energia elektryczna wyprowadzana jest z bloku do sieci 110 kV, natomiast ciepło zasila system centralnego ogrzewania miasta [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze spalania gazu ziemnego, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zastosowano silniki Rolls-Royce o łącznej mocy 7,5 MWe. Zakres prac: budynek elektrociepłowni (konstrukcja, dach, obudowa budynku), instalacje wewnętrzne budynku, roboty wykończeniowe, dostawa i montaż silnika gazowego z generatorem, [...] Więcej →
Opis inwestycji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jedną z sześciu spółek wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Zespół Elektrownia Dolna Odra (ZEDO) w Gryfinie (Szczecin) jest jedną z gałęzi PGE. Elektrownia ma osiem bloków o łącznej mocy 1 547 MW (energia elektryczna) i 64,4 MW (energia [...] Więcej →
Opis inwestycji: PEC Biała Podlaska zlecił firmie z GRUPY INTROL budowę nowego kotła wodnego WR 12 wraz z systemem odpylania, celem zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną w mieście. Zakres prac: • opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę • opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach: technologicznej, budowlanej, elektrycznej i AKPiA • prace demontażowe • [...] Więcej →
Opis inwestycji: Połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja (ang. Combined Heat and Power - CHP), znacząco zwiększa efektywność elektrowni, gdyż ciepło powstałe podczas produkcji energii jest wykorzystywane do ogrzewania otoczenia lub do innych procesów produkcyjnych. Klient zamierzał wykorzystać te energie do dostarczania gorącej wody do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zakład znajduje się blisko ogrzewanych [...] Więcej →