Opis inwestycji:

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. to podmiot, którego zadaniem jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach inwestycji INTROL zrealizował pełny zakres modernizacji budynku, instalacji i urządzeń technologicznych wraz z dostawą materiałów i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Zakres prac:

• krata taśmowo – hakowa
• przenośnik spiralny skratek poziomy i przenośnik spiralny skratek pionowy
• prasopłuczka
• pompy wirowe do transportu ścieku
• system napowietrzania
• mieszadła
• pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego
• prasy odwadniania osadu z zagęszczaczami
• pompy nadawy osadu
• pompy polimeru
• macerator
• mixer (mieszacz osadu z wapnem)
• układ transportu osadu (przenośniki spiralne)
• dozownik celkowy
• silos wapna
• stacja roztwarzania polimeru
• zestaw hydroforowy wody technologicznej
• sprężarka śrubowa

Typ projektu Oczyszczalnie ścieków
Termin realizacji 2011-2012
Kwota realizacji 2 445 000 EUR
Klient/Inwestor Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.