Opis inwestycji: Przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji trzech instalacji odpylania dla spalin z trzech kotłów węglowych o łącznej mocy cieplnej 30 MW zlokalizowanych na terenie ciepłowni miejskiej w Jaworze w celu spełnienia aktualnych standardów emisji pyłów do atmosfery. Zakres prac: opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji instalacji odpylania prace projektowe – projekt wykonawczy wielobranżowy prace [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja instalacji odpylania i oczyszczania spalin zapewniająca spełnienie standardu emisji zanieczyszczeń pyłowych dla czterech z siedmiu ciepłowni (Błonie, Białe Błota, Osowa Góra, Solec Kujawski, Szubin, Nakło nad Notecią, Koronowo), którymi dysponuje KPEC Spółka z o.o – realizacja wykonana „pod klucz” w systemie projektuj i buduj. Zakres prac: prace projektowe – projekty wykonawcze wielobranżowe [...] Więcej →
Opis inwestycji: Modernizacja układu odpylania z wykorzystaniem fi ltrów workowych pozwalających na spełnienie bardzo restrykcyjnych, wewnętrznych norm emisyjnych pyłu poniżej 18 mg/Nm (dla 6% O2) wykonana na zlecenie Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A - producenta energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb przemysłowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic (m.in: gmin Pawłowice i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są i zgrupowane w zespoły studzienne, pobierające wodę z głębokości od 20 do 120 metrów. W latach 1969–1973 wybudowano Stację Uzdatniania Wody Jurowce. Ciąg technologiczny uzdatniania [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zakład będzie przetwarzał frakcje resztkowe zmieszanych odpadów komunalnych powstające na terenie 33 Gminy objętych przedsięwzięciem. Jest to obszar zamieszkiwany obecnie przez ok. 347 tys. Mieszkańców. ZTUO składał się będzie z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności minimalnej 94 000 Mg/rok, pracującej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Głównym celem działania Zakładu [...] Więcej →
Opis inwestycji: Głównym celem inwestycji było unowocześnienie infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości wody pitnej dla mieszkańców Starachowic i sąsiednich powiatów. Inwestycja poprawiła jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta i powiatu - zastosowano nowoczesne urządzenia technologiczne, pompy i aparaturę kontrolno - pomiarową. Udało się zmniejszyć awaryjność systemu oraz ryzyko zanieczyszczenia wody. Wszystkie prace były wykonywane na [...] Więcej →
Opis inwestycji: Starachowice czerpią swoją wodę z lokalnych studni głębinowych. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach INTROL zmodernizował zakład w Starachowicach, którego łączna wydajność wynosi 1000 m3/godzinę. Zaimplementowane rozwiązanie stanowi zaawansowany system kontrolny oparty o swiatłowodową transmisję sygnałów, zdalne transmisje GPRS, DCS oraz wizualizacja SCADA. Zakres prac: • doradztwo i [...] Więcej →
Opis inwestycji: Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie jest najmłodszym z trzech zakładów zaopatrujących Warszawę w wodę. Obecnie Wodociąg Północny pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stolicy i dostarcza wodę dla mieszkanców północnych dzielnic Warszawy. W ramach powierzonego INTROL zadania rozbudowano do stanu docelowego układ hydrotechniczny pompowni, co umożliwiło eksploatację nie tylko pompowni II st., lecz również zbiorniki [...] Więcej →
Opis inwestycji: Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Jerzmanowice - Przeginia rozpoczęła się w 2003 roku. Do roku 2009 przepustowość oczyszczalni wynosiła 350 m3/d. W 2009 roku przystąpiono do 2 i 3 etapu rozbudowy. W ramach obu etapów INTROL wykonał roboty instalacyjnobudowlane, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłosci procesów oczyszczania ścieków. W wyniku rozbudowy, w [...] Więcej →
Opis inwestycji: W ramach kontraktu realizowanego dla Gminy Bytom INTROL współprzeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków Bytom-Bobrek mającą na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze wzgledu na potrzebę zwiększenia jej wydajności wobec wzrastającej liczby dostawców ścieków. Istotna była również zmiana technologii oczyszczania ścieków oraz odwadniania i zagospodarowania osadów. Zastosowanie dodatkowych urządzeń [...] Więcej →