Opis inwestycji:

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Jerzmanowice – Przeginia rozpoczęła się w 2003 roku. Do roku 2009 przepustowość oczyszczalni wynosiła 350 m3/d. W 2009 roku przystąpiono do 2 i 3 etapu rozbudowy. W ramach obu etapów INTROL wykonał roboty instalacyjnobudowlane, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłosci procesów oczyszczania ścieków. W wyniku rozbudowy, w chwili obecnej przepustowość oczyszczalni ścieków w Żarach wynosi 750 m3/d, a maksymalnie 910 m3/d.

Zakres prac:

• budowa budynku technologicznego (budynek oczyszczalni) z wiatą osadu
• budowa zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych
• rozbudowa istniejących sieci międzyobiektowych: sieci energetycznych i sterowniczych, sieci
kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych ścieków i osadów, sieci wodociągowych
• budowa instalacji wewnętrznych sanitarnych zblokowanego obiektu B: energetycznych, sterowniczych,
wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewania
• budowa instalacji wewnętrznych technologicznych budynku oczyszczalni B: technologicznych ścieków
surowych, oczyszczonych, osadu i powietrza wraz z montażem urządzeń
• przebudowa instalacji wewnętrznych technologicznych budynku oczyszczalni A
• rozbudowa zasilania energetycznego
• rozbudowa układu komunikacyjnego, dróg i chodników
• budowa pompowni ścieków z kratą pionową
• budowa stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym
• budowa instalacji wewnętrznych stacji mechanicznego oczyszczania
• instalacja nowej stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacyjnej
• montaż instalacji elektronicznej i telewizji przemysłowej na obiektach oczyszczalni
• montaż nowych falowników oraz baterii kondensatorów
• montaż rur osłonowych PVC dla sond tlenomierzy i poziomu ścieków
• modernizacja zbiornika retencyjnego
• wykonanie kanalizacji deszczowej

Typ projektu Oczyszczalnie ścieków
Termin realizacji 2009-2010
Klient/Inwestor Gmina Jerzmanowice – Przeginia