Opis inwestycji:

Zakład będzie przetwarzał frakcje resztkowe zmieszanych odpadów komunalnych powstające na terenie 33 Gminy objętych przedsięwzięciem. Jest to obszar zamieszkiwany obecnie przez ok. 347 tys. Mieszkańców.
ZTUO składał się będzie z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności minimalnej 94 000 Mg/rok, pracującej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
Głównym celem działania Zakładu jest redukcja masy odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie z jednoczesnym wykorzystaniem właściwości energetycznych odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie połączone z odzyskiem i przetwarzaniem odzyskanej energii.

GŁÓWNE WEZŁY TECHNOLOGICZNE ZAKŁADU:

• węzeł przywozu i wyładunku odpadów,
• węzeł załadunku odpadów do procesu spalania,
• węzeł spalania odpadów,
• węzeł odzysku i przetworzenia odzyskanej energii,
• węzeł oczyszczania spalin,
• węzeł odprowadzania gazów wylotowych,
• węzeł monitoringu i kontroli emisji,
• węzeł przetwarzania żużli i popiołów dennych,
• węzeł unieszkodliwiania popiołów lotnych i stałych produktów oczyszczania spalin,
• węzeł zasilania i wyprowadzenia mocy,
• węzeł automatyki i pomiarów.

Zakres prac:

• opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej,
• roboty budowlane wraz z instalacjami towarzyszącymi,
• dostawa i montaż maszyn i urządzeń oraz wyposażenia zakładu,
• wykonanie przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej,
• wykonanie przyłączenia jednostki wytwórczej energii elektrycznej do sieci rozdzielczej,
• przeprowadzenie prób końcowych,
• przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji,
• przekazanie do eksploatacji obiektów instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych
wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą,

Typ projektu Gospodarka odpadami
Termin realizacji 2016
Kwota realizacji 16 000 000 USD
Klient/Inwestor MZGOK Sp. z o.o. Konin