Opis inwestycji:

Po podjęciu decyzji przez Zarząd koncernu EDF Polska o współspalaniu w kotle OP-350 zainstalowanym w EC Kraków biomasy pochodzenia leśnego i rolnego, konieczne stało się zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniej instalacji do przyjęcia, przechowania, odpowiedniego zmielenia i transportu do zbiornika przykotłowego odpowiedniej ilości biomasy (33t/h).
Zadanie zostało wykonane pod klucz na zasadzie “zaprojektuj i zbuduj”.

Zakres prac:

• dokumentacja techniczna do pozwolenia na budowe
• projekty wykonawcze we wszystkich branżach
• przygotowanie terenu pod budowę
• zabudowa wag samochodowych: najazdowej i zagłębionej
• wykonanie parkingu, dróg, chodników i małej architektury
• wykonanie budynków i wiat w tym: budynku technicznego, młynowni, rozdzielni elektrycznej,
próbobierni, wiat rozładunkowych jedno- i dwu- stanowiskowej
• budowa silosów do magazynowania biomasy pochodzenia leśnego i rolnego
• wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych
• wykonanie i dostawa układu przyjmowania biomasy poprzez przenośniki zgrzebłowe wygarniające
• wykonanie i dostawa układów transportu biomasy m.in. przenośników poziomych, skośnych
i przenośników kubełkowych
• wykonanie i dostawa układów wybieraków ślimakowych biomasy z silosów, separatorów
elektromagnetycznych, próbobierni do poboru próbek biomasy
• wykonanie i dostawa młynów do mielenia biomasy
• wykonanie instalacji odpylania procesu mielenia i układu sprężonego powietrza
• wykonanie i dostawa układu transportu biomasy tj. dmuchaw Rootsa i rurociągów o długości ok. 300 m
do zbiornika przykotłowego
• wykonanie i dostawa układu gaszenia iskier, instalacji gaszenia z wykorzystaniem CO i instalacji
centralnego odkurzania
• wykonanie i dostawa instalacji p.poż
• wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią elektryczną SN/NN
• wykonanie instalacji AKPiA z pełną wizualizacją i sterowaniem procesem technologicznym
• wykonanie instalacji kamer przemysłowych
• próby, badania i odbiory

Typ projektu Układy transportu
Termin realizacji 2009
Klient/Inwestor EDF Kraków