Opis inwestycji:

Stacja Uzdatniania Wody „Jurowce” – wybudowane w 1967 roku ujęcie w Jurowcach czerpie wodę podziemną z dwóch czwartorzędowych poziomów wodonośnych.
Zlokalizowane na powierzchni 55 ha studnie wiercone są i zgrupowane w zespoły studzienne, pobierające wodę z głębokości od 20 do 120 metrów.
W latach 1969–1973 wybudowano Stację Uzdatniania Wody Jurowce. Ciąg technologiczny uzdatniania wody podziemnej ma wydajność 42 240 m3/dobę.
Zmodernizowana instalacja magazynowania, dystrybucji i dozowania chloru wraz z instalacją neutralizacji chloru ma na celu w pełni automatyczne prowadzenie procesu dezynfekcji wody podawanej do odbiorców. Chlorownia wyposażona jest nowoczesne układy dozowania chloru z pełna kontrola procesu jak i innowacyjny na skale krajowa system neutralizacji awaryjnej chloru
oparty na suchych skruberach. Całość prac prowadzona była na czynnym obiekcie przy zachowaniu reżimu ciągłości produkcji wody pitnej.
Przeprowadzone przez Jednostkę Ratownictwa Chemicznego symulowane testy awaryjnego wycieku chloru z beczki o masie chloru 500 kg potwierdziły 100% skuteczność procesu neutralizacji chloru oraz prawidłowe działanie systemu automatyki i zabezpieczeń.

 

Zakres prac:

 • dokumentacja projektowa:
  • kompletny projekt budowlany
  • projekt wykonawczy wielobranżowy
  • uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
 • realizacja robót budowlano-montażowych:
 • prace demontażowe:
  • wykonanie instalacji technologicznych: układu poboru i dystrybucji chloru, dozowania chloru, układu wody technologicznej, instalacji neutralizacji chloru wraz z układem wentylacji,
  • wykonanie układu instalacji elektrycznych i AKPiA
  • wykonanie pozostałych instalacji towarzyszących
  • wykonanie robót budowlanych
  • wykonanie sieci zewnętrznych oraz drogi i placu w rejonie skruberów
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • rozruch, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie do użytkowania
Typ projektu Oczyszczanie powietrza
Termin realizacji 2014-2016
Klient/Inwestor „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.