INTROL SA

40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112

tel.: +48 32 789 00 22
faks: +48 32 789 01 75

e-mail: introlsa@introlsa.pl
www.introlsa.pl

INTROL S.A. jest płatnikiem podatku VAT.
NIP: 634 – 00 – 30 – 925
INTROL S.A. jest zarejestrowany w Urzędzie Statystycznym w Katowicach pod numerem: REGON: 272043375

INTROL S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575.

Kapitał zakładowy wynosi 5 140 803,60 PLN (w całości wpłacony).

INTROL S.A. gwarantuje kadrę specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, mogących zapewnić fachowość i terminowość wykonania robót.
Firma nie jest w stanie przekształceń, podziału, likwidacji lub upadłości.
Przedsiębiorstwo INTROL S.A. posiada polisę OC, ubezpieczającą wykonywane prace w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 30 000 000 PLN.