Audytorem INTROL S.A. jest Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Zasada wyboru Biegłego Rewidenta

Zgodnie z par. 2 ust. 3 pkt j Regulaminu Rady Nadzorczej INTROL S.A. wybór Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. W procesie wyboru Rada zawsze kieruje się słusznym interesem Spółki i jej akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Kontakt:

ul. Konduktorska 33
40-001 Katowice

tel. + 48 (32) 783 74 00
fax +48 (32) 750 06 77

www.kpfk.pl