Grupa Kapitałowa INTROL S.A. – dane podane w tys. zł 2021 r. 2020 r 2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.* 2014 r. 2013 r.
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 484 731 458 329 439 144 455 710 399 275 387 212 413 947 456 883 367 043
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 633 22 891 15 335 8 409 15 157 14 990 23 783 21 180 21 461
III. Zysk (strata) brutto 31 059 18 795 12 886 3 461 12 955 12 148 22 576 17 061 20 488
IV. Zysk (strata) netto 17 675 16 008 9 574 1 438 5 9 751 18 887 25 689 16 113
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 977 45 518 23 844 43 170 25 450 32 438 20 977 9 585 18 059
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 608 -4 435 -9 170 -24 593 -12 082 -16 514 -4 214 -4 232 -3 300
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 318 -30 493 -7 771 -13 937 -13 747 -7 037 -11 724 -8 814 -14 226
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -12 949 10 590 6 903 4 640 -379 8 887 5 039 -3 461 533
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 704 018 25 704 018 26 138 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,64 0,58 0,34 0,01 0,02 0,36 0,63 0,92 0,62
XI. Aktywa, razem 374 326 362 966 400 939 366 340 347 211 298 488 290 708 306 124 259 440
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241 750 233 556 269 882 241 113 221 023 168 724 147 930 167 035 136 914
XIII. Zobowiązania długoterminowe 78 087 80 392 85 480 65 289 57 503 30 753 20 381 22 031 17 348
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 163 663 153 164 184 402 175 824 163 520 137 971 127 549 145 004 119 566
XV. Kapitał własny 132 576 129 410 131 057 125 227 126 188 129 764 142 778 139 089 122 526
XVI. Kapitał podstawowy 5 141 5 141 5 228 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 5,16 5,03 5,01 4, 70 4,74 4,87 5,36 5,22 4,6
INTROL S.A. – dane podane w tys. zł 2021 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.* 2014 r. 2013 r.
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 664 7 523 5 425 7 654 5 089 6 106 6 872 132 341 76 305
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -275 – 1 718 -1 515 818 -802 140 1 484 3 986 1 770
III. Zysk (strata) brutto 27 735 1 024 2 787 -5 172 21 226 20 364 17 529 11 347 15 500
IV. Zysk (strata) netto 19 258 -645 4 465 -5 005 16 181 9 192 14 591 16 780 14 905
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 347 902 135 – 6 406 4 031 14 442 -9 565 -1 009 5 517
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 288 15 746 5 088 – 4 469 – 8 653 12 909 16 910 10 193 18 477
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 774 -16 866 -2 746 2 376 -412 -16 189 -8 816 -10 727 -19 624
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 167 -218 2 477 -8 499 -5 034 11 162 -1 471 -1 543 4 370
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 704 018 25 704 018 26 138 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,75 -0,03 0,17 26 638 800 0,61 0,35 0,55 0,63 0,56
XI. Aktywa, razem 152 406 133 207 144 869 140 690 144 563 128 534 135 098 122 445 127 876
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 886 39 283 39 796 35 877 34 368 23 859 19 630 28 017 41 939
XIII. Zobowiązania długoterminowe 26 437 25 020 29 304 24 633 23 575 5 287 7 518 5 659 3 617
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 449 14 263 10 492 11 244 10 793 18 572 12 112 22 358 38 322
XIV. Kapitał własny 113 520 93 924 105 073 104 813 110 195 104 675 115 468 94 428 85 937
XV. Kapitał podstawowy 5 141 5 141 5 228 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję 4,42 3,65 4,02 3,93 4,14 3,93 4,33 3,54 3,23

*powyżej zaprezentowano przekształcone dane finansowe, będące skutkiem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.