Grupa Kapitałowa INTROL S.A. – dane podane w tys. zł

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r

l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

387 212

413 947

456 883

367 043

365 413

280 180

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

 14 990

23 783

21 180

21 461

23 237

9 371

III. Zysk (strata) brutto

 12 148

22 576

17 061

20 488

18 791

8 166

IV. Zysk (strata) netto

 9 751

18 887

25 689

16 113

15 342

6 499

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 32 438

20 977

9 585

18 059

17 186

2 231

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 -16 514

-4 214

-4 232

-3 300

-3 938

-2 667

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 -7 037

-11 724

-8 814

-14 226

-15 346

819

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

 8 887

5 039

-3 461

533

-2 098

383

IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych

 26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

 0,36

0,63

0,92

0,62

0,54

0,28

XI. Aktywa, razem

 298 488

290 708

306 124

259 440

236 215

209 396

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 168 724

147 930

167 035

136 914

118 275

100 169

XIII. Zobowiązania długoterminowe

 30 753

20 381

22 031

17 348

15 948

10 911

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe

 137 971

127 549

145 004

119 566

102 327

89 258

XV. Kapitał własny

 129 764

142 778

139 089

122 526

117 940

109 227

XVI. Kapitał podstawowy

 5 328

5 328

5 328

5 328

5 328

5 328

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję

 4,87

5,36

5,22

4,60

4,43

4,10

INTROL S.A. – dane podane w tys. zł

2016 r.

2015 r.*

2014 r.

2013 r.

2012 r.

2011 r.

l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 6 106

6 872

132 341

76 305

93 939

71 422

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

 140

1 484

3 986

1 770

1 315

-1 730

III. Zysk (strata) brutto

 20 364

17 529

11 347

15 500

8 542

10 384

IV. Zysk (strata) netto

 9 192

14 591

16 780

14 905

8 194

10 882

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 14 442

-9 565

-1 009

5 517

(5 097)

-5 985

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 12 909

16 910

10 193

18 477

5 718

8 443

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

 -16 189

-8 816

-10 727

-19 624

(6 417)

-3 163

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

 11 162

-1 471

-1 543

4 370

(5 796)

-705

IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych

 26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

26 638 800

X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

 0,35

0,55

0,63

0,56

0,31

0,41

XI. Aktywa, razem

 128 534

135 098

122 445

127 876

112 066

110 341

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 23 859

19 630

28 017

41 939

29 315

27 526

XIII. Zobowiązania długoterminowe

 5 287

7 518

5 659

3 617

1 405

2 102

XVI. Zobowiązania krótkoterminowe

 18 572

12 112

22 358

38 322

27 910

25 424

XIV. Kapitał własny

 104 675

115 468

94 428

85 937

82 751

82 815

XV. Kapitał podstawowy

 5 328

5 328

5 328

5 328

5 328

5 328

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję

 3,93

4,33

3,54

3,23

3,11

3,11

*powyżej zaprezentowano przekształcone dane finansowe, będące skutkiem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.