Kapitał podstawowy Emitenta wynosi 5.227.760 zł i dzieli się na 26.138.800 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda, uprawniających do 26.138.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

1) 7.335.600 akcji zwykłych imiennych serii A, stanowiących 28,06% kapitału zakładowego, uprawniających do 7 335 600 głosów na WZA, co stanowi 28,06% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2) 14.503.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B (zarej. w KDPW), stanowiących 55,49% kapitału zakładowego, uprawniających do 14 5033 400 głosów na WZA, co stanowi 55,49% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3) 4.299.800 akcji zwykłych imiennych serii C, stanowiących 16,45% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 299 800 głosów na WZA, co stanowi 16,45% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 26 138 800 akcji i jest równa ilości głosów na WZA.

Pełną strukturę akcjonariatu Spółki znajdą Państwo w TYM miejscu.