Kapitał podstawowy Emitenta wynosi 5.227.760 zł i dzieli się na 26.138.800 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda, uprawniających do 26.138.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

1) 7.335.600 akcji zwykłych imiennych serii A, stanowiących 28,06% kapitału zakładowego, uprawniających do 7 335 600 głosów na WZA, co stanowi 28,06% udziału w ogólnej liczbie głosów.

2) 14.503.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B (zarej. w KDPW), stanowiących 55,49% kapitału zakładowego, uprawniających do 14 5033 400 głosów na WZA, co stanowi 55,49% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3) 4.299.800 akcji zwykłych imiennych serii C, stanowiących 16,45% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 299 800 głosów na WZA, co stanowi 16,45% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Łączna liczba akcji w Spółce wynosi 26 138 800 akcji i jest równa ilości głosów na WZA.

Pełną strukturę akcjonariatu Spółki znajdą Państwo w TYM miejscu.

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd INTROL S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje INTROL S.A. (seria A i C) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Drugie wezwanie w ww. sprawie opublikowano raportem bieżącym 34/2020 w dniu 24 sierpnia 2020 r.

Trzecie wezwanie w ww. sprawie opublikowano raportem bieżącym 38/2020 w dniu 10 września 2020 r.

Czwarte wezwanie w ww. sprawie opublikowano raportem bieżącym 42/2020 w dniu 28 września 2020 r.

Piąte wezwanie w ww. sprawie opublikowano raportem bieżącym 50/2020 w dniu 15 października 2020 r.